Privacyregelement

Privacyverklaring Mensendieck Amsterdam Noord

Mensendieck Amsterdam Noord, gevestigd aan Meteorensingel 25, 1033 CB te Amsterdam en Molenwijk 17, 1035 te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar mailons@mensendieckamsterdam-noord.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 020 6331691.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en voorletters;
 • BurgerServiceNummer (BSN);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Huisarts;
 • Verwijzer;
 • Polisnummer zorgverzekering + soort aanvullende verzekering;
 • Legitimatiegegevens;
 • Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie;
 • Aanvullende informatie over uw gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • Wij zullen alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van oefentherapeutische zorg;
 • Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • U te bellen of te mailen om bv een afspraak te maken of te verzetten;
 • (Wetenschappelijk) onderzoek (volledig geanonimiseerd).

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteren wij een bewaartermijnen van 15 jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck Amsterdam-Noord en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen.

Recht op vernietiging

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Onze praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Software-updates zijn geactualiseerd.  – TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u  zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  – De gegevens worden verwerkt met Winmens software voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ).

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Onze praktijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens die ingevoerd zijn via het contactformulier van onze website  worden alleen voor het doen waarvoor de bezoeker ze achterlaat gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11  Wbp).

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacyregelement mei 2018